YASAL UYARI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1K Kimya Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. 

İşbu Aydınlatma Metninde  yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www…………….com adresinde yer alan 1K Kimya Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi(Ad, soyad, adres, telefon vs.gibi)

Özel Nitelikli Kişisel veri: Kişilerin  ırkı,  etnik  kökeni,  siyasi  düşüncesi,  felsefi  inancı,  dini, mezhebi  veya  diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

İşleme Amacı 

Kişisel verileriniz 1K Kimya A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 1K Kimya A.Ş.'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve 1K Kimya A.Ş.'nin ve 1K Kimya A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası internet sitesi ve/veya uygulamalardan yararlanılabilmesi ve bunların iyileştirilmesi, müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonuna uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, 1K Kimya A.Ş. içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 1K Kimya A.Ş. tarafından düzenlenen organizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına, kargo ve lojistik şirketlerine, hukuk bürolarına, grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, 1K Kimya A.Ş. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet alınan, işbirliği yapılan yurt içi/yurt dışı kuruluşlara yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

1K Kimya A.Ş., Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5, 6 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile 1K Kimya A.Ş. arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • 1K Kimya A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1K Kimya A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

1K Kimya A.Ş., kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, 1K Kimya A.Ş. veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler 

1K Kimya A.Ş., Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve Kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

1K Kimya A.Ş.,  elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Veri Güvenliğine ilişkin önlem ve taahhütlere  ilişkin detaylı bilgilere www……………..com adresinde yer alan 1K Kimya Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 

Kanun ve İlgili Mevzuat  Kapsamındaki Haklar

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları şunlardır;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları. 

 

 Veri sahibi tarafından yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerin ……./İSTANBUL adresine yazılı olarak, ………kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa 1K Kimya A.Ş.’ye  daha önceden bildirdiğiniz ve 1K Kimya A.Ş. sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info…. com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, 1K Kimya A.Ş.’nin on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise 1K Kimya A.Ş., talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.